خانه بستهٔ نرم‌افزاری اداری لیبره‌آفیس

تولید

نکته‌های مهم برای تماس و منابع: کانال ای‌ار‌سی #libreoffice-dev در irc.freenode.net، صفحهٔ برنامه‌نویسان در ویکی و لیست پستی برنامه‌نویسان در FreeDesktop، لطفا قبل از ارسال پست این نکته‌ها را بخوانید.

دریافت کد لیبره‌آفیس

تمام کدهای ما، بر روی git با دسترسی عمومی منتشر می‌شود:

  • Clone: $ git clone git://anongit.freedesktop.org/libreoffice/core # (مشاهدهٔ آنلاین) (browse)
  • Clone (http): $ git clone http://anongit.freedesktop.org/git/libreoffice/core.git # با سرعت کمتر
  • Tarballs: http://download.documentfoundation.org/libreoffice/src/ لطفا آخرین نسخه‌ها را دریافت کنید (‌در انتهای لیست)

لیبره آفیس یک نرم افزار آزاد است. به دلیل اینکه لیبره‌آفیس از اپن آفیس منشأ میگیرد، تحت مجوز LGPLv3 انتشار می‌یابد (به جز موارد و پرونده‌های خاص که با مجوز خود منتشر می‌شوند)، که این به شما آزادی و همچنین مسئولیت می‌دهد.

پروژهٔ لیبره آفیس از یک مجوز دوگانهٔ LGPLv3 (یا جدیدتر)/MPL برای مشارکت‌‌های جدید استفاده می‌کند تا در صورت نیاز بتوان مجوز را به‌روز‌ کرد. برای تغییر کد‌های شما هیچ نیازی به واگذاری حق مؤلف شما به دیگری نیست. ما از تمامی مشارکت‌ها استقبال می‌کنیم. و تمام چیزی که از شما می‌خواهیم این است که کد‌های خود را تحت این دو مجوز ارائه کنید. لطفا رهنمودهای ما را در مورد مجوز و حق مؤلف ببنید (این‌ها فقط برای ساده‌تر شدن پروژه هستند). شما همچنین می‌توانین به لیست مشارکت‌کننده‌های قدیمی و جدید ما دسترسی داشته باشید.

کامپایل و اجرا کنید

این دستورعمل‌ها در اصل مربوط به کاربران گنو/لینوکس می‌شود. گرچه هنوز کامل نیستند ولی در طول زمان کامل می‌شوند. سیستم خود را با نصب پکیج‌های مورد نیاز پکیج لیبره‌آفیس در توزیع خود آماده کنید. ساده ترین راه برای انجام این کار به این صورت است:

sudo apt-get build-dep libreoffice # Debian & derivatives (was openoffice.org)
sudo zypper si -d libreoffice-bootstrap # for OpenSUSE 11.4+ (was OpenOffice_org-bootstrap)
sudo yum-builddep libreoffice # for Fedora 15+ & derivatives (was openoffice.org)

بعد کد کامل را دریافت کنید و آن را کامپایل کنید:

./autogen.sh --with-num-cpus=2
make
make dev-install
cd install/program ; ./soffice -writer # and you're done

اگر مشکلی در کامپایل کردن داشتید، پروژه را رها نکنید، از طریق ای‌ار‌سی با ما در ارتباط باشید و صفحه‌ی How To Build در ویکی را مطالعه کنید. و به این صورت عمل کنید:

cd </path/to/scratch/dir/>/program
. ./ooenv
gdb --args ./soffice.bin -writer
...